گر ز مسجد به خرابات شدم

Diposting pada

شود و به او زنده شود این مطلب را همگان فارغ از میزان سواد یا سایر خصوصیاتش به راحتی درک میکنند و این به دلیل این است که انسان ذاتا تشخیص میدهد که از جنس خداست من ز مسجد به خرابات نه خود افتادم. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید از نظر.

حافظ Persian Poem Hafiz Quotes Text Pictures

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی مایه ی نقد بقا را که ضمان خواه.

گر ز مسجد به خرابات شدم. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد شیخ و وعظ را با وجودی که به طمطراق و تکبر تمام به عوام الناس فخر می فروشند و باده نوشان را تحقیر می کنند و. گاهی به انسان نعمت می. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید.

عزیز مصر به رغم برادران غیور ز قعر چاه برآمد به اوج ماه رسید دور گـردون گــــــر دو روزی بر مـــا نرفت دائمـا یکســـــان نباشد حال دوران غـم مخور حال دنیا یکسان نیست. گر ز مسجد به خـــرابات شدم خرده مگیر مجلس وعـــظ دراز است و زمان خـواهد شد ای دل ار عـــشرت امروز به فــــردا فکنی. عراقي به خرابات شدم دوش مرا بار نبود می زدم نعره و فریاد ز من کس نشنود یا نبد هیچ کس از باده فروشان بیدار یا خود از هیچ کسی هیچ کسم در نگشود چون که یک نیم وبلاگ شخصی عذرا مجیبی.

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید از نظر. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد اگر از مسجد به میخانه رفتم به من ایراد مگیر زیرا که مجلس پند و نصیحت طولانی است و اگر اینجا بنشینم فرصت عیش و خوشی از دست خواهد رفت. ۴۸۶- جام می نصیب من چو خرابات کرده است الله درین میانه بگو زاهد ا مرا چه گناه کسی که در ازلش جام می نصیب افتاد چرا به حشر کنند این گناه ازو د رخواه بگو به صوفی سالوس خرقه پوش دورو که کرده دست درازی و آستین کوتاه تو.

سحرگاهی شدم سوی خرابات که رندان را کنم دعوت به طامات عصا اندر کف و سجاده بر دوش که هستم زاهدی صاحب کرامات. قسمت حوالتم به خرابات می کند هر چند کاین چنین شدم و آن چنان شدم قسمت در اینجا به معنی قضا و کن فکان الهی ست. که تر گردی ز دردی خرابات اگر یک قطره دردی بر تو ریزم ز مسجد بازمانی.

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید از نظر. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید از نظر. در بیابان گر به شوق کعبه خواهی زد ق د م ای دل ار سیل فنا.

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید از نظر. خرابات مکانی ذهنی و جسمی نبوده و مراد از آن فضای معنوی ست که عاشق سالک برای خراب شدن. نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد عالم پیر دگرباره جوان خواهد شد ارغوان جام عقیقی به سمن خواهد داد چشم نرگس به شقایق نگران خواهد شد این تطاول که کشید از غم هجران بلبل تا سراپرده گل نعره زنان خواهد شد گر ز مسجد به خرابات شدم.

گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ درازست و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید از نظر. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد ای دل ار عشرت امروز به فردا فکنی مایه نقد بقا را که ضمان خواهد شد ماه شعبان منه از دست قدح کاین خورشید از نظر. گر ز مسجد به خرابات شدم خرده مگیر مجلس وعظ دراز است و زمان خواهد شد اگر از مسجد به میخانه رفتم به من ایراد مگیر زیرا که مجلس پند و نصیحت طولانی است و اگر اینجا بنشینم فرصت عیش و خوشی از دست خواهد رفت.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *