بیماری ها در سر اکثر گوسفندان دقیقا در سینوس مجرای بینی دو یا چند کرم بزرگ زندگی می کنند که […]