شود و به او زنده شود این مطلب را همگان فارغ از میزان سواد یا سایر خصوصیاتش به راحتی درک […]