نقطه O که از آن به همه نقاط شکل بسته پاره خط هائی رسم می کنیم راس هرم نام دارد. […]