شکست عاطفی از جمله موقعیت های بسیار ناخوشایند زندگی است که آسیب پذیری روانی افراد را افزایش می دهد و […]