1- آشنایی با جمله اسمیه 2- آشنایی با مبتدا و خبر و اعراب آن ها 3- معرفی انواع خبر و […]