شش ضلعی محدب و مقعر شش ضلعی محدب اگر زوایای چند ضلعی به سمت داخل نباشند به عبارت دیگر هیچ […]