خط نسخ خطی است ابداع شده در اوایل قرن سوم هجری قمری به دست ابن مقله شیرازی که در ابتدا […]