هرم پاسکال با نام دقیق تر چهار وجهی پاسکال می باشد زیرا دارای چهار سطح مثلثی است. ۱- چهار وجهی […]